Ajuts, subvencions i finançament

Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’economia social


Línia de finançament d’economia social i cooperativa. Ajuts en forma de garantia per al finançament d’empreses socials.
Es tracta d’ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d’economia social. Els crèdits es poden destinar a les tipologies de projectes següents:

– préstecs per al finançament d’inversió en actius fixos, immobilitzat material o immaterial
– préstecs per a capitalització d’empreses
– préstecs per a necessitats de circulant
– préstecs per a compromisos de pagament per a contractes del sector públic.

El termini per poder sol·licitar l’ajut finalitza el proper 31/14.

Compartir:
Buy now