Ajuts, subvencions i finançament

Ajudes, en l’àmbit de la digitalització, per a la transformació digital dels sectors productius estratègics mitjançant la creació de demostradors i casos d’ús

Disponible fins el dia 30/04/2024

Ordre TDF/1461/2023, de 29 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’efectua la convocatòria per a la concessió d’ajudes, en l’àmbit de la digitalització, per a la transformació digital dels sectors productius estratègics mitjançant la creació de demostradors i casos d’ús d’Espais de Compartició de Dades, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència-Next Generation EU (Programa Espais de Dades Sectorials).

Objecte:

“Concessió de les ajudes en règim de concurrència competitiva destinades a finançar la creació de centres demostradors i casos d’ús d’espais de dades en els sectors productius estratègics: agroalimentari, mobilitat sostenible, sector salut i sector del comerç, sector indústria i sector medi ambient i biodiversitat, entre altres que es detallin en la convocatòria. S’exclou en tot cas el sector turisme, que compta amb els seus propis programes d’ajudes en altres components del Pla.”

(…)

Beneficiaris:
Podran obtenir la condició de beneficiaris d’aquestes ajudes les següents entitats amb domicili fiscal situat en territori espanyol:
1. Per a la Línia 1: Centres demostradors(1). Els beneficiaris d’aquesta línia seran entitats amb personalitat jurídica que tinguin caràcter associatiu o representatiu de les cadenes de valor dels sectors productius en àmbits territorials, o amb dominis científics o tecnològics.
2. Per a la Línia 2: Casos d’ús(2). Entitats amb personalitat jurídica pròpia i constituïdes legalment a Espanya, sota qualsevol forma jurídica.”

(1): Centre Demostrador: Plataforma tecnològica gestionada d’espai de dades en la qual diferents intervinents (empreses, administracions públiques, associacions sectorials, etc.) poden realitzar pilots i proves de concepte relacionades amb l’intercanvi de dades.

(2): Casos d’Ús: Aplicació real en explotació de les tecnologies de compartició i tractament de dades per a la consecució d’un objectiu de negoci empresarial en l’ecosistema de l’espai de dades. Aquests casos d’ús inclouran la creació d’un espai de compartició de dades, el model de negoci, l’explotació del cas comercial del cas d’ús i el mecanisme de sostenibilitat financera després de l’ajuda.
Tipus de projectes: 

 • Centres Demostradors
  L’objectiu d’aquesta línia és finançar centres demostradors i pilots, de manera que es posi a la disposició d’empreses i organismes capacitats tecnològiques (infraestructura, eines, etc.) per a experimentar en espais de dades.
  Per a l’obtenció de les ajudes, aquestes entitats hauran de ser capaces de demostrar una sèrie de requisits, que es detallen en la convocatòria, entre els quals es troben els següents:

  • Integrar o representar tant als diferents membres d’una cadena de valor sectorial o territorial, incloent en particular a Petites i mitjanes empreses (Pimes), com a entitats proveïdores de coneixement i/o tecnologia.
  • Posseir experiència en projectes conjunts de caràcter innovador i de col·laboració públic-privada.
   Les responsabilitats dels beneficiaris seran les següents:
  • Posada en marxa, administració i operació de plataforma de compartició de dades convergent amb la regulació, iniciatives i infraestructures europees.
  • Gestió d’adhesió de participants.
  • Informació de gestió i facturació.
  • Formació, sensibilització, difusió, etc.
 • Casos d’ús
  L’objectiu d’aquesta línia és fomentar el desenvolupament de casos d’ús associats a Espais de Dades. Hauran de servir per a la creació i escalat d’ecosistemes de compartició de dades.
  El beneficiari haurà de garantir la captació i participació efectiva de diferents entitats en el cas d’ús i acreditar l’existència d’un intercanvi efectiu de dades entre elles.
  També serà obligació d’aquests projectes buscar sinergies i alinear-se amb els centres demostradors específics del seu sector, així com amb altres espais desenvolupats en l’àmbit de les estratègies europea i nacional. També, tindran l’obligació de ser convergents amb la regulació, iniciatives i infraestructures europees.
  Addicionalment, s’incentivarà que els projectes objecte de les ajudes posin conjunts de dades a la disposició de les Administracions Públiques i organismes de recerca.

Quantia:
S’estableix l’ajuda màxima per a cada projecte en 5.000.000€, i la mínima en 300.000€.
Una mateixa entitat beneficiària podrà optar a un màxim de 10.000.000€ d’ajudes en el global de la convocatòria si presenta més d’una proposta.

Termini presentació sol·licituds: entre el 2 i el 30 d’abril de 2024.

Compartir:
Buy now