Enquestes

Qüestionari nivell de digitalització empreses

Eina ADI4.0 d’autodiagnosi per a la Indústria 4.0

L’Eina online ADI4.0 (Auto-Diagnosi Indústria 4.0) permet de manera ràpida fer un autodiagnosi i conèixer de forma immediata el nivell de desenvolupament tecnològic i el grau de maduresa digital de l’empresa.
El present qüestionari va adreçat específicament a la indústria de procés productiu. Altres àmbits o sectors poden necessitar de qüestionaris ajustats a les seves realitats.
L’Eina s’enfoca específicament a qüestions directament relacionades amb l’àmbit 4.0. Hi ha multitud de conceptes fonamentals per a les organitzacions que no s’hi incorporen, per tant, no pot ser utilitzada com a base per a una anàlisi estratègica general.
L’objectiu de l’Eina és ajudar en la reflexió que ha de fer cada organització per tal d’analitzar la seva posició actual i identificar un ideal desitjat a partir del coneixement de totes les oportunitats que ofereix la I4.0.
L’Eina ha estat desenvolupada per la Comissió Indústria 4.0 dels Enginyers de Catalunya i la Regidoria de Tecnologies 4.0 de l’Ajuntament de Molins de Rei la posa a disposició del teixit productiu local per entendre millor el valor que aporta la I4.0, la qual cosa ha d’ajudar en la seva implantació i, així, incrementar la competitivitat de les empreses.
Per obtenir el resultat s’han de respondre totes les preguntes.

1. ESTRATÈGIA / MODEL DE NEGOCI

L'empresa no disposa d'una estratègia per a l'adopció de la I4.0.
S'estan preparant / implementant els primers projectes pilot.
Existeix un pla d'implantació I4.0 alineat amb l'estratègia general de l'empresa.
Existeix un pla de millora contínua en I4.0 en tots els nivells i àmbits de l'empresa.
El concepte "Indústria 4.0" no es coneix dins l'empresa.
El concepte "Indústria 4.0" es tracta només a nivell d'alta direcció i direccions funcionals.
Tota l'organització és conscient de l'impacte de la Indústria 4.0.
Tota l'organització està implicada en la millora a partir de la Indústria 4.0.

2. PRODUCTES / SERVEIS

S'ofereixen productes tradicionals sense solucions digitals implementades.
Alguns productes estan 'connectats al núvol' amb la incorporació de sensorització.
El portfoli de productes es basa en la connectivitat i les dades.
S'han proposat nous models de negoci gràcies a la digitalització.
Un cop venut, es perd el rastre del producte.
Un cop venut, es pot realitzar un seguiment del producte mitjançant sistemes tradicionals.
Un cop venut, es pot realitzar un seguiment automatitzat del producte.
No aplica.
S'ofereixen serveis tradicionals sense solucions digitals implementades.
S'ofereixen alguns serveis digitals al núvol i els tradicionals estan millorats amb l'ús de dades.
La cartera de serveis digitals es basa en la connectivitat i les dades.
S'han proposat nous models de negoci gràcies a la digitalització.
Els productes disposen de manteniment tradicional.
Els productes disposen de manteniment predictiu.
Els productes disposen de capacitat de reparació autònoma.

3. PROCESSOS PRODUCTIUS

La maquinària / eines són específics per a cada operació.
La maquinària / eines són polivalents.
La maquinària / eines són reconfigurables dinàmicament.
La maquinària pot reconfigurar-se autònomament a partir d'un model de simulació.
Els processos són totalment manuals.
Els operaris preparen els processos a executar, s'envien a la maquinària i s'executen autònomament.
Els processos es programen autònomament i els operaris només intervenen en cas d'excepció.
Els processos es programen autònomament i són capaços de resoldre incidències.
La maquinària està supervisada directament per personal de línia.
La maquinària està supervisada per personal de línia amb el suport de sistemes tecnològics.
La maquinària està supervisada per sistemes automàtics que detecten incidències.
La maquinària està supervisada per sistemes automàtics que detecten un comportament fora d'uns patrons considerats correctes o no normals en comparació amb les mesures habituals.
Les accions de manteniment les realitza un tècnic que es desplaça on s'ha generat la incidència.
Les accions de manteniment les realitza un operari amb el recolzament remot d'un tècnic.
Les accions de manteniment les realitza un tècnic de manera remota.
El sistema es manté / repara autònomament.
El sistema es manté / repara autònomament i gestiona les accions que se'n deriven (ordres a servei tècnic, facturació, sol·licitud d'estoc...).
Les accions de manteniment es realitzen basant-se en el coneixement d'un tècnic.
El sistema proposa recomanacions per tornar al funcionament òptim.
El sistema es manté / repara autònomament.
No es capturen dades.
Es recopilen dades bàsiques operacionals, en múltiples estàndards i suports d'informació.
Es recopilen dades no estructurades de forma massiva.
Es recopilen dades que permeten modelar processos o simular comportaments en temps real.

4. ORGANITZACIÓ I PERSONES

L'empresa disposa de sistemes d'informació bàsics i independents.
L'empresa disposa de sistemes de gestió corporatius: ERP, CRM, PLM, MES...
L'empresa té integrats els diferents sistemes de producció i de gestió.
L'empresa té integrats els sistemes propis amb els sistemes de gestió de tercers.
Les dades estan disponibles només pels usuaris directament implicats.
Les dades són compartides per tota l'organització.
Les dades són compartides amb altres empreses de la cadena de valor.
No hi ha cap acció específica com a conseqüència de l'impacte de la Indústria 4.0.
S'ha establert un pla específic de coordinació entre els àmbits IT i OT.
Existeix un pla de formació en tecnologies digitals.
S'han incorporat nous perfils específics de tecnologies I4.0.
No es fa cap seguiment de l'actuació de les persones.
Les persones es monitoritzen i es fa un anàlisi offline.
Les persones es monitoritzen en temps real.
Buy now