TRÀMITS I GESTIONS

Informe previ en matèria d’incendis

És l’informe en matèria de prevenció d’incendis que s’ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d’una activitat considerada de risc important en matèria d’incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.
Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, caldrà realitzar l’acte de comprovació en matèria d’incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Com tramitar-ho?

Per internet. Tramitar ara tramits.seu.cat

Recordeu que per què sigui vàlid el tràmit, aquest haurà d’anar signat pel titular de l’activitat o pel representant amb poder suficients per la representació i que haureu d’acreditar.

Presencialment
Oficina d’Atenció a l’Empresa
Ajuntament de Molins de Rei
Pl. del Mercat, 5-6 – 08750 Molins de Rei
Horari: De dilluns a divendres de 9h a 14h
Tel. 93 680 02 97

Quan es pot tramitar?

Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de la sol·licitud

Es sol·licita prèviament a l’inici de l’activitat i de la presentació de la corresponent comunicació prèvia. Es sol·licita prèviament a l’inici de l’obra.

Requisits previs

Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit, si és el cas.

Quin cost té?

La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar

1. Sol·licitud d’acord amb el model normalitzat.
2. Portada de la documentació tècnica (formulari SP01 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya)
3. Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper (formulari SP02 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya)
4. Projecte tècnic descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació tècnica aplicable en matèria d’incendis, d’acord amb el model de continguts mínims publicat al web del Departament d’Interior.
5. En cas d’actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

Impresos del tràmit

Formulari de la sol·licitud d’Informe previ en matèria d’incendis

Normativa

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Termini de resolució

El termini per resoldre la petició d’informe per part de l’òrgan de la Generalitat és de dos mesos des que entra la petició fins que s’emet l’informe.

Silenci administratiu

En el cas que, un cop transcorregut aquest termini no s’hagi emès l’informe, s’entén que l’informe és favorable.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interés

L’Ajuntament trametrà la sol·licitud a l’òrgan competent de la Generalitat, el qual emetrà l’informe en un termini de dos mesos, i el farà arribar a l’Ajuntament que, alhora, el notificarà a l’interessat.
No caldrà realitzar novament aquest tràmit:
• En el supòsit d’haver tramitat una llicència d’obres i haver efectuat ja el control preventiu en matèria d’incendis.
• En el supòsit que una activitat, sense ser modificada, canviï de titularitat i ja disposi d’aquest control preventiu en matèria d’incendis.

Tornar a tots els tràmits i gestions
Buy now