TRÀMITS I GESTIONS

Declaració responsable

Mitjançant el règim d’intervenció de Declaració responsable d’obertura l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l’Annex I de la Llei de simplificació (Llei 16/2015) i declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.
Se sotmeten a aquest règim les activitats innòcues, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Com tramitar-ho?

Per internet. Tramitar ara tramits.seu.cat

Recordeu que per què sigui vàlid el tràmit, aquest haurà d’anar signat pel titular de l’activitat o pel representant amb poders suficients per la representació i que haureu d’acreditar.

Presencialment
Oficina d’Atenció a l’Empresa
Ajuntament de Molins de Rei
Pl. del Mercat, 5-6 – 08750 Molins de Rei
Horari: De dilluns a divendres de 9h a 14h
Tel. 93 680 02 97

Quan es pot tramitar?

Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de la sol·licitud

La declaració responsable es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

Requisits previs

• Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
• L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
• Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent, segons model adjunt.
• Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.).
• Si es tracta d’establiments de comerç al detall d’aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits que s’apliquen per a la vostra activitat en matèria de salut alimentària en el següent quadre.
• Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.

Quin cost té?

La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar

1. Declaració responsable d’acord amb el model normalitzat, amb el qual s’haurà de declarar responsablement:
• Que l’activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici de l’activitat.
• Que es disposa d’un certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment.
• Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic.
• Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
• Que les dades consignades a la declaració són certes.
2. Document alta IAE.
3. Certificat del tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment.
4. Autorització sanitària d’instal·lació o de funcionament conforme el que estableix l’article 22.6 del Decret 151/2017, si s’escau.

Efectes

La presentació d’una declaració responsable amb dades falses o inexactes o omissió de caràcter essencial és objecte de sanció, es tipifica com a infracció greu i se sanciona amb una multa de 6.000 a 20.000 euros. Segons l’art. 8.1 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, no és jurídicament eficaç i comporta l’obligació de paralitzar l’activitat sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives de les quals s’hagués de respondre.

La presentació d’una declaració responsable de qualsevol activitat que sigui no admissible urbanísticament d’acord amb el planejament urbanístic d’aplicació s’entendrà com denegada i no es podrà exercir.

Un cop efectuada la declaració responsable, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions favorables, sens perjudici que, per iniciar l’activitat, s’ha de disposar dels títols administratius habilitants o controls inicials que, d’acord amb la normativa sectorial, són preceptius.

L’Ajuntament pot dur a terme qualsevol actuació de comprovació. Si amb aquesta comprovació que realitza l’Ajuntament s’hi detecten deficiències, no esmenar-les en el termini establert comporta el cessament de l’activitat.

Impresos del tràmit

Formulari declaració responsable d’obertura

Normativa

• Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Termini de resolució

No hi ha resolució. Les declaracions responsables presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l’Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l’activitat declarada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la declaració responsable faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.
Un cop efectuada la declaració responsable d’obertura per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament inscriurà l’activitat declarada al Registre municipal d’activitats.

Silenci administratiu

No opera.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interés

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la declaració responsable detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que disposarà del termini d’un mes per corregir-la i/o perfeccionar-la, sens perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de 15 dies a comptar de la notificació i de les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front.
L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s’iniciarà un procediment d’esmena d’una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l’activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient. Aquest procediment d’esmena té una durada màxima de 2 mesos i és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l’activitat no estableixi un procediment específic.

Tornar a tots els tràmits i gestions
Buy now