TRÀMITS I GESTIONS

Comunicació prèvia d’obertura

Mitjançant la Comunicació prèvia d’obertura l’interessat posa en coneixement de l’administració l’inici d’una activitat econòmica de baix risc, de les incloses en l’Annex II de la Llei 16/2015 de simplificació, (veure columna corresponent a “Comunicació prèvia” a la taula tècnica adjunta) i acompanya el projecte i certificat tècnics necessaris per al seu exercici.

Se sotmeten a aquest règim d’intervenció les activitats de baix risc, d’acord amb la Llei 16/2015 de 21 de juliol, se simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Se sotmeten a aquest règim d’intervenció les activitats no incloses als annexos de les següents normatives: la Llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA); la Llei 11/2009, de 6 de juliol, d’espectacles i activitats recreatives; la Llei 16/2009, de 22 de juliol, de centres de culte; Decret 164/2010, de 9 de novembre, de regulació d’habitatges d’ús turístic, ni cap altra llicència sectorial de competència municipal.

La comunicació s’ha de realitzar un cop acabades les obres i instal·lacions necessàries que han d’estar emparades per la corresponent llicència urbanística, o si és el cas, per la comunicació prèvia d’obres no subjectes a llicència i també per la resta de llicències sectorials necessàries.

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Com tramitar-ho?

Per internet. Tramitar ara tramits.seu.cat

Recordeu que per què vàlid el tràmit, aquest haurà d’anar signat pel titular de l’activitat o pel representant amb poders suficients per la representació i que haureu d’acreditar.

Presencialment
Oficina d’Atenció a l’Empresa
Ajuntament de Molins de Rei
Pl. del Mercat, 5-6 – 08750 Molins de Rei
Horari: De dilluns a divendres de 9h a 14h
Tel. 93 680 02 97

Quan es pot tramitar?

Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de la sol·licitud

La comunicació prèvia d’obertura es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l’activitat prèviament al inici d’aquesta.

Requisits previs

• Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi
• L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic
• Disposar del projecte tècnic de l’activitat, redactat i signat per un tècnic competent, així com del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent.
• Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.).
• Si es tracta d’establiments de comerç al detall d’aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits que s’apliquen per a la vostra activitat en matèria de salut alimentària, en el quadre següent.
• En cas que l’activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Vegeu quadre d’activitats, columna “Informe previ en matèria d’incendis”), de forma prèvia a fer la comunicació cal:
a. Obtenir l’informe previ en matèria d’incendis
b. Un cop es rebi l’informe previ en matèria d’incendis, s’haurà de contactar amb una entitat col·laboradora de l’Administració per tal d’obtenir el certificat de comprovació favorable en matèria d’incendis.
• Haver fet el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Quin cost té?

La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar

1.Comunicació prèvia d’obertura d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:
• Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
• Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic
• Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta.
2. Projecte tècnic signat per un tècnic competent.
3. Certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat, d’acord amb el projecte presentat.
4. Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l’Ajuntament).
5. Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament.
6. Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
7. Acta de comprovació favorable en matèria d’incendis en cas que l’activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Vegeu quadre d’activitats, columna “Informe previ en matèria d’incendis”)
8. Document alta IAE
9. Declaració de coincidència de la documentació presentada en suport electrònic i en suport paper
10.Declaració del tècnic competent, responsable de l’execució del projecte, on constin les seves dades, que és competent per raó de matèria i que no està inhabilitat.
11. Certificació FAVORABLE, emesa per entitat col·laboradora de l’administració, en virtut de la incidència específica de l’activitat en el medi ambient (emissions a l’atmostera, sorolls, vibracions, lluminositat, aigües residuals, caracterització de determinats residus, instal·lacions de radiocomunicació), si s’escau, d’acord amb el desenvolupament reclamentari de la Llei 20/2009, que acredita que es compleixen els requeriments, les emissions i les condicions tènciques determinades per la normativa.
12. Autorització sanitària d’instal·lació o de funcionament conforme el que estableix l’article 22.6 del Decret 151/2017, si s’escau.

Efectes

La presentació d’una comunicació prèvia amb alguna inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial o en qualsevol dels documents que les acompanyen no és jurídicament eficaç i comporta l’obligació de paralitzar l’activitat sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives de les quals s’hagués de respondre.

La presentació d’una comunicació prèvia de qualsevol activitat que sigui no admissible urbanísticament d’acord amb el planejament urbanístic d’aplicació, s’entendrà com denegada i no es podrà exercir.

Un cop efectuada la comunicació prèvia, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions favorables, sense perjudici que per iniciar l’activitat s’ha de disposar dels títols administratius habilitants o controls inicials que, d’acord amb la normativa sectorial, són preceptius.

La comunicació no atorga, a la persona o l’empresa titulars de l’activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col•lectius ni dóna cobertura a efectes contraris a l’ordenament vigent

Impresos del tràmit

Formulari de Comunicació prèvia d’obertura

Normativa

• Llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
• Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

Termini de resolució

No hi ha resolució.
Les comunicacions prèvies presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l’Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l’activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents.  (sota l’exclusiva responsabilitat de les persones o empreses titulars i dels tècnics o tècniques que hagin  lliurat les certificacions, mesuraments, anàlisi i comprovacions que, d’acord amb la normativa sectorial siguin preceptius)

La presentació de la comunicació prèvia faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Un cop efectuada la comunicació prèvia per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament inscriurà l’activitat comunicada al Registre municipal d’activitats.

Silenci administratiu

No opera.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interés

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la comunicació prèvia d’obertura detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que disposarà del termini d‘un mes per corregir-la i/o perfeccionar-la, sens perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de 15 dies a comptar de la notificació i de les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front.
L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s’iniciarà un procediment d’esmena d’una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l’activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient.
Aquest procediment d’esmena té una durada màxima de dos mesos i és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l’activitat no estableixi un procediment específic.
La comunicació no atorga, a la persona o empresa titular de l’activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius.

Tornar a tots els tràmits i gestions
Buy now