TRÀMITS I GESTIONS

Comunicació prèvia ambiental municipal

És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d’una activitat, posen en coneixement de l’ajuntament fets o elements relatius a l’inici d’una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s’acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

Se sotmeten a aquest règim les activitats relacionades a l’Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i les activitats consistents en unitats tècniques mòbils de caràcter temporal associades a obres d’infrastructures públiques o privades, o a activitats de tractament de residus, o a instal·lacions similars de l’annex II de l’esmentada Llei, sempre que, com a activitats independents i per les seves característiques, no estiguin associades a un emplaçament fix ni tinguin la condició d’activitats estables.

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Com tramitar-ho?

Per internet. Tramitar ara tramits.seu.cat

Recordeu que per què sigui vàlid el tràmit, aquest haurà d’anar signat pel titular de l’activitat o pel representant amb poders suficients per la representació i que haureu d’acreditar.

Presencialment
Oficina d’Atenció a l’Empresa
Ajuntament de Molins de Rei
Pl. del Mercat, 5-6 -08750 Molins de Rei
Horari: De dilluns a divendres de 9h a 14h
Tel. 93 680 02 97

Quan es pot tramitar?

Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de la sol·licitud

La comunicació prèvia ambiental es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l’activitat i prèviament a l’inici d’aquesta.

Requisits previs

1.    Informe urbanístic favorable. En els següents supòsits:
• Quan es volen utilitzar, per a un ús concret, edificacions existents construïdes sense un ús específic.
2.    Obtenció de la corresponent llicència o presentació de la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
3.    Obtenció de l’informe i certificació de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis quan es tracti d’activitats incloses en el annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.
4.    Disposar d’una certificació lliurada per tècnic competent que, si escau, ha de ser el director o directora de l’execució del projecte que acrediti que l’activitat i les instal•lacions s’adeqüen a l’estudi ambiental i al projecte o a la documentació presentada i que es compleixen tots els requisits ambientals.
5.    Disposar de les certificacions ambientals específiques favorables, per aquells casos en què l’activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l’exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables. Aquestes certificacions específiques podran ser lliurades per una entitat col·laboradora de l’Administració o pels tècnics municipals.
6.    Disposar de la declaració d’impacte ambiental o d’informe d’impacte ambiental, en el cas que l’activitat se situï en un espai natural protegit.
7.    Obtenció de la corresponent autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, quan procedeixi.
8.    Obtenció de l’informe favorable del Departament competent en matèria de ramaderia sobre el pla de gestió de les dejeccions ramaderes si es tracta d’activitats ramaderes.
9.    Obtenció de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau.
10.    Disposar de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat de l’activitat, si escau.
11.    Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Quin cost té?

La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar

1.    Comunicació prèvia ambiental d’acord amb el model normalitzat.
2.    Projecte bàsic i/o memòria ambiental.
3.    Certificació general tècnica acreditativa que l’activitat i les seves instal·lacions s’ajusten al projecte bàsic o la memòria ambiental i compleixen tots els requisits ambientals exigibles. Aquesta certificació anirà signada per personal tècnic competent o bé pel director de l’execució del projecte.
4.    Certificacions ambientals específiques establertes a la normativa per aquells casos que l’activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l’exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables. Aquestes certificacions específiques podran ser lliurades per una entitat col·laboradora de l’Administració o pels tècnics municipals.
5.    Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi, o bé d’haver obtingut l’informe urbanístic favorable.
6.    Declaració d’impacte ambiental.
7.    En matèria de prevenció d’incendis:
• Document acreditatiu d’haver realitzat el control preventiu en matèria d’incendis  i el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis si es tracta d’activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.
8.    Pla de dejeccions ramaderes, en cas d’activitats ramaderes amb el consegüent informe favorable emès pel Departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia.
9.    Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si es tracta de domini públic municipal).
10.    Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, quan procedeixi.
11.    Declaració responsable en matèria de salut alimentària si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011. Si s’escau, segons taula adjunta.
12.    En cas d’actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
13.    Declaració responsable conforme es disposa de pòlissa o contracte d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat ambiental de l’activitat, si escau.
14.    Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d’acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara, si escau.
15.  Document alta IAE
16. Declaració de coincidència entre la documentació presentada en suport electrònic i en suport paper.
17. Declaració del tècnic competent, responsable de l’execució del projecte, on constin les seves dades, que és competent per raó de matèria i que no està inhabilitat.
18. Autorització sanitària d’instal·lació o de funcionament conforme el que estableix l’article 22.6 del Decret 151/2017, si s’escau.

Efectes

La presentació d’una comunicació prèvia ambiental que sigui no admissible urbanísticament d’acord amb el planejament urbanístic d’aplicació, s’entendrà com denagada i no es podrà exercir.

Impresos del tràmit

Imprès de comunicació prèvia ambiental

Normativa

•   Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i normatives sectorials.
•    Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública.

Termini de resolució

No hi ha resolució.
Les comunicacions presentades d’acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l’Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l’activitat comunicada (sota l’exclusiva responsabilitat de les persones o empreses titulars i dels tècnics o tècniques que hagin lliurat les certificacions, mesuraments, anàlisi i comprovacions que, d’acord amb la normativa sectorial siguin preceptius. )

Un cop efectuada la comunicació per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament la inscriurà al Registre municipal d’activitats. A l’esmentat Registre hi constarà que l’activitat ha estat comunicada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.

Silenci administratiu

No opera.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interés

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades i documents aportats junt amb la comunicació prèvia ambiental, detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efectes la comunicació prèvia presentada per no adequar-se a la legalitat.

La comunicació no atorga a la persona o l’empresa titulars de l’activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públics o els bens col·lectius.
L’Ajuntament podrà realitzar una visita de comprovació per a verificar que l’activitat es desenvolupa d’acord amb la comunicació presentada, o exercir acció inspectora en qualsevol moment, amb independència de les accions de control inicial, autocontrols periòdics i de la funció inspectora regulada per la legislació sectorial vigent.

Tornar a tots els tràmits i gestions
Buy now