TRÀMITS I GESTIONS

Comunicació de canvi de titularitat d’activitats

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d’una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.

Aquesta comunicació a l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

No es poden transmetre les llicències ni els efectes de les comunicacions prèvies quan siguin objecte d’un procediment d’inspecció o comprovació i control, d’un expedient sancionador o de qualsevol altre procediment d’exigència de responsabilitats administratives, mentre no s’hagi complert la sanció imposada o no s’hagi resolt l’arxiu de l’expedient per manca de responsabilitats.

Tampoc es poden transmetre les llicències ni els efectes de les comunicacions prèvies quan es troben subjectes a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma que confirmi la llicència o la validesa de la comunicació prèvia.

Qui pot sol·licitar-ho?

Tant el transmitent com el nou titular Es formalitza conjuntament amb el transmitent i el adquirent (nou titular). En cas d’actuar mitjançant representant legal, s’ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Com tramitar-ho?

Per internet. Tramitar ara tramits.seu.cat

Recordeu que per què sigui vàlid el tràmit, aquest haurà d’anar signat pel titular de l’activitat o pel representant amb poders suficients per la representació i que haureu d’acreditar.

Presencialment
Oficina d’Atenció a l’Empresa
Ajuntament de Molins de Rei
Pl. del Mercat, 5-6 -08750 Molins de Rei
Horari: Trucar per demanar cita prèvia
Tel. 93 680 02 97

Quan es pot tramitar?

Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de la sol·licitud

La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d’un mes des que s’ha produït efectivament la transmissió.

Requisits previs

1. El titular transmitent ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia vigent.
2. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Quin cost té?

La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar

1. Comunicació de transmissió del títol (llicència o comunicació prèvia) que habilita per a l’exercici de l’activitat, d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:
• Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
• Que les responsabilitats i les obligacions de l’antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular. A tal efecte es pot aportar una Declaració conjunta de la titularitat de l’activitat, signada tant per l’antic titular com pel nou si se’n disposa.
• Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com la documentació que s’adjunta, si és el cas.
• Que es disposa, si és necessària, de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que responen de l’activitat, a nom del nou titular.
2. Declaració responsable en matèria de salut alimentària si es tracta d’un establiment afectat pel Reial Decret Llei 191/2011.
3. Declaració conjunta de transmissió de titularitat, signada per l’antic titular i pel nou titular.

Impresos del tràmit

Comunicació de canvi de titularitat d’activitats

Normativa

• Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
• Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
• Decret 112/2010, de 31 d’agost, Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
• Ordenances municipals.

Termini de resolució

Un cop efectuada aquesta comunicació, l’Ajuntament actualitzarà les dades en el Registre municipal corresponent.

Silenci administratiu

No opera.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interés

No es podrà transmetre la llicència o comunicació prèvia, quan el nombre de les que es poden atorgar o presentar sigui limitat o que s’hagin concedit o rebut, comprovat i controlat tenint en compte les característiques particulars dels subjectes autoritzats inicialment.
En el cas que el transmitent no pugui o no vulgui formalitzar la comunicació a l’Ajuntament, serà suficient que l’adquirent acompanyi la documentació acreditativa del negoci jurídic que ha vehiculat la transmissió de la titularitat del negoci, de la llicència o de la comunicació prèvia.
Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions de l’antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular. En defecte de comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui derivar de l’activitat subjecte a llicència o comunicació prèvia.

Tornar a tots els tràmits i gestions
Buy now