Normativa municipal

Ordenança municipal reguladora d’establiments prestadors de serveis de telecomunicacions

+ Més informació


Ordenança municipal de soroll i vibracions

+ Més informació


Pla usos (El Molí)

Pla especial de reforma interior el Molí (regulació dels usos). Juliol 2010

- Descarregar: Pla usos (El Molí)


Pla usos (Centre Vila)

Pla especial urbanístic per a la regulació dels usos al centre vila de Molins de Rei. Juliol 2010

- Descarregar: Pla usos (Centre Vila)


Regulacio dels usos (Sector La Granja)

Modificació puntual del pla parcial d’ordenació del sector la granja (regulació dels usos). Juliol 2010

- Descarregar: Regulacio dels usos (Sector La Granja)


Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal C-8, annex 1, grup 1, apartat 2.2 a), per a l’exercici 2020.

- Descarregar: Modificació ordença fiscal C-8


Aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal de la taxa per la utilització o aprofitament especial dels béns de domini públic local

- Descarregar: Ordenança fiscal de la taxa per la utilització o aprofitament especial dels béns de domini públic local


Festes laborals, festes locals i festius d’obertura comercial autoritzada 2019

- Descarregar: Festes laborals, festes locals i festius d'obertura comercial autoritzada per a l'any 2019


Prorrogar pel període d’un any, l’acord núm.11 adoptat per la Junta de Govern Local de data 7 d’abril de 2015, de regularització de les activitats innòcues sense incidències en el medi ambient, la salut de les persones i la seguretat

Us informem que degut al vigent marc jurídic que agilitza i simplifica la implantació d’activitats, l’Ajuntament de Molins de Rei, per acord de Junta de Govern de data 29 de març de 2016, prorroga fins el 7 d’abril de 2017 el procediment extraordinari per regularitzar aquelles activitats que es troben en tràmit i es classificarien com a innòcues segons la normativa actual (per exemple locals comercials de menys de 400 m2, activitats de serveis a les persones, despatxos professionals).

Concretament l’Edicte, a l’apartat d’àmbit d’aplicació trobareu els requisits que han de tenir les activitats per poder acollir-s’hi i en l’apartat de procediment s’indica la documentació que cal presentar. Dos d’aquests documents els podeu descarregar a sota d’aquesta informació.

Per qualsevol dubte us podeu adreçar a activitats@molinsderei.cat

- Descarregar: Documentació (declaració responsable d'activitats innòcues)
- Descarregar: Documentació (qüestionari de l'activitat)


Buy now