Ajuts, subvencions i finançament

Anunci de l’aprovació inicial de les Bases reguladores específiques de subvencions per a empreses per l’aprofitament de les tecnologies 4.0.


El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària celebrada el 29 d’abril de 2021, va aprovar inicialment les Bases reguladores específiques de subvencions per a empreses per l’aprofitament de les tecnologies 4.0. El text íntegre de la publicació es troba inserit en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 17 de maig de 2021, amb número de registre CVE 202110071436.

Es sotmet l’expedient a informació pública, durant un termini de 20 dies hàbils, a l’objecte de que els interessats puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i/o al·legacions que estimin oportunes.

La consulta de l’expedient es podrà realitzar a les dependències de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa de l’Ajuntament de Molins de Rei, ubicada a Plaça del Mercat, 5-6

La qual cosa és fa pública.

Molins de Rei,  21 de maig  de 2021

Compartir:
Buy now