Llicències ambientals municipals

Resolucions

Resolucions de llicències ambientals municipals

Publicitat, d’acord amb l’art. 50 de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental es publiquen les resolucions següents:

LABORATORIOS COPER SL Resolució de Junta de Govern Local de data 1 d’agost de 2023 per atorgar llicència ambiental

Buy now