Normativa coronavirus estatal

Informació sobre la normativa que es va aprovant a nivell estatal

INFORMACIÓ NORMATIVA CORONAVIRUS

En aquest apartat trobareu informació sobre la normativa que es va aprovant a nivell estatal.

Normativa Estatal

–  Reial decret llei 14/2022, d’1 d’agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l’àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a l’estudi, així com de mesures d’estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural.

– Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Ordre SND/292/2021, de 26 de març, per la qual s’estableixen mesures de control sanitari a les persones procedents de França que arriben a Espanya per via terrestre.
– Orde INT/294/2021, de 26 de març, per la qual es prorroga l’Orde INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i es deixa sense efecte l’Orde INT/1236/2020, de 22 de desembre, per la qual s’estableixen criteris per a la restricció temporal de l’accés per via terrestre a l’espai Schengen a través del lloc de control de persones amb el territori de Gibraltar per raons de salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Resolució de 25 de març de 2021, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.
– Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19.
– Decret llei 36/2020, de 3 de novembre, de mesures urgents en l’àmbit de l’impost sobre les estades en establiments turístics i d’l’impost sobre la renda de les persones físiques. 
– Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador específic per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per a fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
– Extracte de l’ordre per la qual s’efectua la convocatòria durant 2020 de concessió de suport financer a la inversió industrial en el marc de la política pública de reindustrialització i enfortiment de la competitivitat industrial
– Ordre ICT/778/2020, de 4 d’agost, per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’efectua la convocatòria corresponent a 2020, de concessió de suport financer a la inversió industrial en el marc de la política pública de reindustrialització i enfortiment de la competitivitat industrial
– Extracte de la Resolució de 3 d’agost de 2020, de la Direcció General de l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, per la qual es convoquen per a l’any 2020 ajudes a la producció de curtmetratges realitzats
– Ordre TED/765/2020, de 3 d’agost, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, d’ajudes a la inversió en instal·lacions de producció d’energia tèrmica amb fonts d’energia renovable, susceptibles de ser cofinançades amb fons de la Unió Europea.
– Ordre TED/766/2020, de 3 d’agost, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, d’ajudes a la inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb fonts d’energia renovable, susceptibles de ser cofinançades amb fons de la Unió Europea.
– Orde INT/734/2020, de 30 de juliol, per la qual es modifica l’Orde INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
– Extracte de la Resolució de 30 de juliol de 2020, de la Direcció General de l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, per la qual s’estableix les condicions i es convoquen les ajudes de concessió directa per a titulars de sales d’exhibició cinematogràfica destinades a sufragar despeses realitzades l’any 2020 derivats de la crisi de la COVID-19.
– Extracte de la Resolució de 27 de juliol de 2020, de la Direcció General del Llibre i Foment de la Lectura, per la qual es convoquen ajudes extraordinàries al manteniment de l’estructura del sector llibreter i a l’adaptació de les llibreries a conseqüència de l’impacte negatiu de la crisi sanitària del COVID-19.
– Resolució de 24 de juliol de 2020, de la direcció general de salut pública, qualitat i innovació, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d’entrada d’espanya i es deroga la resolució de 29 de juny de 2020.
– Extracte de la resolució de 21 de juliol de 2020, de la Direcció General de l’entitat pública empresarial red.es, M.P. per la qual es convoquen les ajudes 2020 per al desenvolupament de l’oferta tecnològica en continguts digitals
– Extracte de la resolució de l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música per la qual es convoquen ajudes excepcionals al sector del teatre i del circ corresponents a l’any 2020
– Extracte de la resolució de 17 de juliol de 2020, de la direcció general de l’entitat pública empresarial red.es, M.P. per la qual es convoquen les ajudes 2020 sobre desenvolupament tecnològic basat en intel·ligència artificial i altres tecnologies habilitadores digitals
– Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut Pública i d’adopció de mesures urgents per a fer front al risc de brots de la COVID-19.
– Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per a donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació.
– Orde INT/595/2020, de 2 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Resolució d’1 de juliol de 2020, del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’habiliten tràmits i actuacions a través del canal telefònic, mitjançant el sistema de signatura no avançada amb clau d’accés en un registre previ (sistema cl@ve pin).
– Resolució de 29 de juny de 2020, de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d’entrada d’Espanya.
– Orde INT/578/2020, de 29 de juny, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

– Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu.
– Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial.
– Ordre CUD/582/2020, de 26 de juny, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les ajudes estatals per a la producció de llargmetratges i de curtmetratges i regula l’estructura del Registre Administratiu d’Empreses Cinematogràfiques i Audiovisuals.
Resolució de 25 de juny de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Extracte de la Resolució de 25 de juny de 2020, de la Presidència de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, per la qual es convoquen subvencions a Accions de Cooperació per al Desenvolupament en l’àmbit de la innovació corresponents a l’any 2020 i s’aproven les seves bases específiques.
– Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.
– Correcció d’errors del Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa
– Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa.
– Orde INT/550/2020, de 21 de juny, per la qual es prorroguen els controls a les fronteres interiors amb Portugal temporalment restablerts amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Orde INT/551/2020, de 21 de juny, per la qual es prorroguen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Ordre ICT/534/2020, de 16 de juny, per la qual s’amplia l’annex de l’Ordre SND/518/2020, d’11 de juny, per la qual es regula l’autorització d’un programa pilot d’obertura de corredors turístics segurs en la Comunitat Autònoma d’Illes Balears mitjançant l’aixecament parcial dels controls temporals a les fronteres interiors establerts amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Correcció d’errates de la Resolució de 16 de juny de 2020, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 16 de juny de 2020, pel qual s’estableixen els termes i condicions del cinquè tram de la línia d’avals a préstecs concedits a empreses i autònoms, a préstecs concedits a pimes i autònoms del sector turístic i activitats connexes, i finançament concedit a empreses i autònoms per a l’adquisició de vehicles de motor de transport per carretera d’ús professional, i s’autoritzen límits per a adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs, en aplicació del que es disposa en l’article 47 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
– Extracte de la Resolució de la Secretaria d’Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, per la qual es convoquen ajudes a transportistes autònoms per carretera que abandonin l’activitat en 2020.
– Resolució de 16 de juny de 2020, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 16 de juny de 2020, pel qual s’estableixen els termes i condicions del cinquè tram de la línia d’avals a préstecs concedits a empreses i autònoms, a préstecs concedits a pimes i autònoms del sector turístic i activitats connexes, i finançament concedit a empreses i autònoms per a l’adquisició de vehicles de motor de transport per carretera d’ús professional, i s’autoritzen límits per a adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs, en aplicació del que es disposa en l’article 47 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
– Ordre PCM/531/2020, de 16 de juny, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 16 de juny de 2020, pel qual s’estableixen els ports i aeroports espanyols designats com a “Punts d’Entrada amb capacitat d’atenció a Emergències de Salut Pública d’Importància Internacional”, segons el que s’estableix en el Reglament Sanitari Internacional (RSI-2005), per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Reial decret llei 22/2020, de 16 de juny, pel qual es regula la creació del Fons COVID-19 i s’estableixen les regles relatives a la seva distribució i deslliurament.
– Ordre HAC/566/2020, de 12 de juny, per la qual es modifica l’Ordre HAC/998/2019, de 23 de setembre, per la qual es regula el compliment de l’obligació de gestió de la comptabilitat dels productes objecte dels Impostos Especials de Fabricació.
– Resolució de 10 de juny de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s’estableix l’ingrés mínim vital.
– Resolució de 10 de juny de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i tributàries per a pal·liar els efectes del COVID-19.
– Correcció d’errors de l’Ordre PCM/519/2020, de 9 de juny, per la qual es concreten determinats aspectes del procediment per a l’ajornament i fraccionament del pagament amb dispensa de garantia a petites i mitjanes empreses d’alta intensitat inversora en I+D+i, per a les quotes de préstecs de determinades convocatòries dels subprogrames Recerca Aplicada Col·laborativa, INNPACTO i Reptes Col·laboració
– Decret llei 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària.
– Reial decret 558/2020, de 9 de juny, pel qual es modifiquen diferents reials decrets que estableixen normativa bàsica de desenvolupament de reglaments de la Unió Europea en matèria de fruites i hortalisses i vitivinicultura.
– Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Resolució de 8 de juny de 2020, de la Direcció General d’Aviació Civil, per la qual s’adeqüen els nivells de servei del transport aeri sotmès a obligacions de servei públic, per a adaptar-lo a l’evolució de la demanda en el procés de desescalada de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Extracte de l’Ordre, de 8 de juny, per la qual es convoquen les ajudes corresponents al Pla de renovació del Parc Nacional de Maquinària Agrària (Pla Renove) per a l’exercici 2020.
– Ordre SND/507/2020, de 6 de juny, per la qual es modifiquen diverses ordres amb la finalitat de flexibilitzar determinades restriccions d’àmbit nacional i establir les unitats territorials que progressen a les fases 2 i 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.
– Reial decret 555/2020, de 5 de juny, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Orde APA/508/2020, de 5 de juny, per la qual, a conseqüència de l’aplicació de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, s’adeqüen unes certes condicions i terminis previstos en el Reial decret 169/2018, de 23 de març, pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a l’execució de projectes d’innovació d’interès general per grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles.
– Resolució de 4 de juny de 2020, de la Secretaria General Tècnica, sobre aplicació de l’article 24.2 de la Llei 25/2014, de 27 de novembre, de Tractats i altres Acords Internacionals.
– Resolució de 3 de juny de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.
– Ordre SND/493/2020, de 3 de juny, per la qual es modifica l’Ordre TMA/279/2020, de 24 de març, per la qual s’estableixen mesures en matèria de transport d’animals.

– Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social.
– Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l’interior del territori de l’Estat.
– Reial decret 542/2020, de 26 de maig, pel qual es modifiquen i deroguen diferents disposicions en matèria de qualitat i seguretat industrial.
– Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i tributàries per pal·liar els efectes de la COVID-19.
– Decret llei 20/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten diverses mesures en matèria d’esports a conseqüència de l’estat d’alarma decretat per raó del COVID-19.
– Ordre TMA/444/2020, de 25 de maig, per la qual s’amplia la relació de punts d’entrada designats amb capacitat d’atenció a emergències de salut pública d’importància internacional.
– Ordre SND/427/2020, de 21 de maig, per la qual es flexibilitzen certes restriccions derivades de l’emergència sanitària provocada pel COVID-19 a petits municipis i a ens locals d’àmbit territorial inferior.
– Ordre TMA/424/2020, de 20 de maig, per la qual es modifiquen l’Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de màscares en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per a garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per a la transició cap a una nova normalitat; i l’Ordre TMA/419/2020, de 18 de maig, per la qual s’actualitzen les mesures en matèria d’ordenació general de la navegació marítima adoptades durant l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 al procés de desescalada.
– Resolució de 20 de maig de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-2019.
– Correcció d’errors del decret llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la covid-19.
– Decret llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per COVID-19.
– Ordre TMA/415/2020, de 17 de maig, per la qual s’amplia la relació de punts d’entrada designats amb capacitat d’atenció a emergències de salut pública d’importància internacional.
– Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.
– Ordre TMA/410/2020, de 14 de maig, per la qual es limita l’entrada a Espanya a les aeronaus i vaixells de passatge a través dels punts d’entrada designats amb capacitat d’atenció a emergències de salut pública d’importància internacional.
– Orde INT/409/2020, de 14 de maig, per la qual es prorroguen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Ordre SND/521/2020, de 13 de juny, per la qual es prorroguen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Resolució de 13 de maig de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l’economia i l’ocupació.
– Extracte de la Resolució de 12 de maig de 2020, de l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, per la qual es convoquen ajudes per a la distribució de pel·lícules de llargmetratge i conjunts de curtmetratges espanyols, comunitaris i iberoamericans per a l’any 2020.
– Decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures urgents en matèria d’urbanisme, fiances i ambiental.
– Ordre SND/404/2020, d’11 de maig, de mesures de vigilància epidemiològica de la infecció per SARS-CoV-2 durant la fase de transició cap a una nova normalitat.
– Ordre SND/403/2020, d’11 maig, sobre les condicions de quarantena a les quals han de sotmetre’s les persones procedents d’altres països a la seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Orde INT/401/2020, d’11 de maig, per la qual es restableixen temporalment els controls a les fronteres interiors aèries i marítimes, amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Ordre TMA/400/2020, de 9 de maig, per la qual s’estableixen les condicions a aplicar en la fase I de la desescalada en matèria de mobilitat i es fixen altres requisits per a garantir una mobilitat segura.
– Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.
– Resolució de 8 de maig de 2020, de la Direcció de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, per la qual s’emet exempció, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 71 del Reglament (UE) 2018/1139, per a l’extensió dels períodes de validesa de les verificacions de línia i dels entrenaments periòdics de gestió de recursos de cabina de les tripulacions de vol dels operadors de transport aeri comercial, en relació amb la situació creada per la crisi global del coronavirus COVID-19.
– Ordre TED/426/2020, de 8 de maig, per la qual s’estableixen els criteris per a determinar quan el paper i cartó recuperat destinat a la fabricació de paper i cartó deixa de ser residu conformement a la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
– Resolució de 8 de maig de 2020, de la Sotssecretaria, per la qual s’acorda la tramitació de la convocatòria d’ajudes per a la modernització i innovació de les indústries culturals i creatives mitjançant projectes digitals i tecnològics, corresponents a 2020, en aplicació de l’apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Correcció d’errors de l’Ordre HAC/329/2020, de 6 d’abril, per la qual es redueixen per al període impositiu 2019 els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.
– Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajudes de caràcter social, contractació i mobilitat per a fer front a la COVID-19.
– Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-2019.
– Reial decret 507/2020, de 5 de maig, pel qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a l’obtenció d’avals de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària S.M.E. (SAECA) per titulars d’explotacions agràries, afectades per la sequera i altres situacions excepcionals, que garanteixin préstecs per a finançar les seves explotacions, i es convoquen aquestes subvencions per a l’exercici 2020.
– Resolució de 4 de maig de 2020, de la Direcció General d’Indústria i de la Petita i mitjana empresa, per la qual se sotmeten a informació pública, els projectes de normes europees i internacionals que han estat tramitats com a projectes de norma UNEIX per l’Associació Espanyola de Normalització, corresponents al mes d’abril de 2020.
– Resolució de 4 de maig de 2020, de la Direcció General d’Indústria i de la Petita i mitjana empresa, per la qual se sotmeten a informació pública, els projectes de norma UNEIX que l’Associació Espanyola de Normalització té en tramitació, corresponents al mes d’abril de 2020.
– Resolució de 4 de maig de 2020, de la Direcció General d’Indústria i de la Petita i mitjana empresa, per la qual es publica la relació de normes UNEIX aprovades per l’Associació Espanyola de Normalització durant el mes d’abril de 2020.
– Resolució de 4 de maig de 2020, de la Direcció General d’Indústria i de la Petita i mitjana empresa, per la qual es publica la relació de normes UNEIX anul·lades durant el mes d’abril de 2020.
– Resolució de 4 de maig de 2020, de la Direcció General d’Indústria i de la Petita i mitjana empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes d’abril de 2020 com a normes espanyoles.
– Resolució de 4 de maig de 2020, de la Presidència del Consell Superior d’Esports, per la qual s’aprova i publica el Protocol bàsic d’actuació per a la volta als entrenaments i el reinici de les competicions federades i professionals.
– Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de màscares en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per a garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per a la transició cap a una nova normalitat.
– Ordre SND/386/2020, de 3 de maig, per la qual es flexibilitzen determinades restriccions socials i es determinen les condicions de desenvolupament de l’activitat de comerç minorista i de prestació de serveis, així com de les activitats d’hostaleria i restauració en els territoris menys afectats per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Ordre SND/387/2020, de 3 de maig, per la qual es regula el procés de cogobernanza amb les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla per a la transició a una nova normalitat.
– Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s’estableixen les condicions per a l’obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l’obertura d’arxius, així com per a la pràctica de l’esport professional i federat.
– Ordre SND/385/2020, de 2 de maig, per la qual es modifica l’Ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, per la qual se suspenen determinades activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en les quals existeixi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat.
– Resolució d’1 de maig de 2020, del Servei Públic d’Ocupació Estatal, per la qual s’estableix el procediment per a la tramitació de sol·licituds del subsidi excepcional per desocupació regulada en l’article 33 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.
– Resolució d’1 de maig de 2020, de la Secretaria d’Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, per la qual es publica el Conveni amb l’Institut de Crèdit Oficial, E.P.E., per a la gestió dels avals i de la subvenció de despeses i interessos per part de l’Estat a arrendataris en la “Línia d’avals d’arrendament COVID-19”.
– Resolució de 30 d’abril de 2020, del Servei Públic d’Ocupació Estatal, per la qual es desenvolupa el procediment per a la tramitació de sol·licituds del subsidi extraordinari per falta d’activitat per a les persones integrades en el Sistema Especial per a Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social regulat en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.
– Ordre TMA/378/2020, de 30 d’abril, per la qual es defineixen els criteris i requisits dels arrendataris d’habitatge habitual que poden accedir a les ajudes transitòries de finançament establertes en l’article 9 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.
– Ordre SND/381/2020, de 30 d’abril, per la qual es permet la realització d’activitats no professionals de cura i recol·lecció de produccions agrícoles.
– Resolució de 29 d’abril de 2020, de la Secretaria General d’Administració Digital, per la qual s’acorda la continuació dels procediments administratius d’autorització de nous sistemes d’identificació i signatura electrònica mitjançant clau concertada i qualsevol altre sistema que les Administracions considerin vàlid a què es refereixen els articles 9.2 c) i 10.2 c) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en aplicació de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Ordre APA/392/2020, de 28 d’abril, per la qual s’estableix, per a la campanya 2019, el límit màxim pressupostari del règim simplificat per a petits agricultors.
– Resolució de 24 d’abril de 2020, de la Secretaria General de Sanitat, per la qual es modifica l’Annex de l’Ordre SND/310/2020, de 31 de març, per la qual s’estableixen com a serveis essencials determinats centres, serveis i establiments sanitaris.
– Ordre ISM/371/2020, de 24 d’abril, per la qual es desenvolupa l’article 34 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.
– Reial decret 492/2020, de 24 d’abril, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Ordre INT/368/2020, de 24 d’abril, per la qual es prorroguen els controls a les fronteres interiors terrestres restablerts amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Resolució de 23 d’abril de 2020, de la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i mitjana empresa, referent als equips de protecció individual en el context de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Resolució de 22 d’abril de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.
– Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l’economia i l’ocupació.
– Orde INT/356/2020, de 20 d’abril, per la qual es prorroguen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Resolució de 15 d’abril de 2020, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual es modifica la d’11 de març de 2020, sobre assistència als obligats tributaris i ciutadans en la seva identificació telemàtica davant les entitats col•laboradores, en ocasió del pagament de deutes amb targetes de crèdit i de dèbit, mitjançant el sistema de signatura no avançada amb clau d’accés en un registre previ (sistema Cl@ve PIN).
– Resolució de 14 d’abril de 2020, de la Direcció General de Transport Terrestre, complementària de la Resolució de 2 d’abril de 2020, per la qual es dicten instruccions per a la distribució de les màscares en l’àmbit del transport terrestre.
– Resolució de 14 d’abril de 2020, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la qual s’exceptua temporalment el compliment de les normes de temps de conducció i descans en els transports de mercaderies
– Reial decret llei 14/2020, de 14 d’abril, pel qual s’estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries.
– Ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, per la qual se suspenen determinades activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en les quals existeixi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat.
– Acord Multilateral M324 en virtut de la secció 1.5.1 de l’Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR) relatiu als certificats de formació dels conductors de conformitat amb el punt 8.2.2.8.2 del ADR i els certificats de consellers de seguretat de conformitat amb el punt 1.8.3.7 del ADR, fet a Madrid el 23 de març de 2020.
– Acord Multilateral M325 en virtut de la secció 1.5.1 de l’Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), relatiu a inspeccions periòdiques o intermèdies de cisternes de conformitat amb els apartats 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 i 6.10.4 del ADR, i els certificats d’aprovació per a vehicles de conformitat amb l’apartat 9.1.3.4 del ADR, fet a Madrid el 23 de març de 2020.
– Reial decret 487/2020, de 10 d’abril, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Resolució de 10 d’abril de 2020, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 10 d’abril de 2020, pel qual s’instrueix a l’Institut de Crèdit Oficial a posar en marxa el segon tram de la línia d’avals aprovada pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i s’estableix que els seus beneficiaris siguin les petites i mitjanes empreses i autònoms afectats per les conseqüències econòmiques del COVID-19.
– Orde INT/335/2020, de 10 d’abril, per la qual es prorroguen els controls a les fronteres interiors terrestres restablerts amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Resolució de 9 d’abril de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.
– Ordre SND/337/2020, de 9 d’abril, per la qual s’estableixen les mesures necessàries per a garantir el compliment dels serveis essencials per a la distribució al detall de carburants i combustibles en estacions de servei i pals marítims, a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Resolució de 9 d’abril de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per a pal·liar els efectes derivats del COVID-19.
– Resolució de 9 d’abril de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.
– Resolució de 9 d’abril de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.
– Reial decret llei 13/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en matèria d’ocupació agrària
– Ordre ICT/343/2020, de 6 d’abril, per la qual s’aproven les primes aplicables a la línia de circulant de la Companyia Espanyola d’Assegurances de Crèdit a l’Exportació, SA, en el context dels efectes del COVID-19.
– Acord de 6 d’abril de 2020, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, relatiu a la suspensió de terminis i tramitació de procediments en el marc de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.
– Ordre HAC/329/2020, de 6 d’abril, per la qual es redueixen per al període impositiu 2019 els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.
– Ordre SND/326/2020, de 6 d’abril, per la qual s’estableixen mesures especials per a l’atorgament de llicències prèvies de funcionament d’instal·lacions i per a la posada en funcionament de determinats productes sanitaris sense marcatge CE en ocasió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
– Ordre SND/325/2020, de 6 d’abril, per la qual s’estableixen criteris interpretatius i es prorroga la validesa dels certificats de verificacions i manteniments preventius establerts en la regulació de seguretat industrial i metrològica
– Ordre TMA/324/2020, de 6 d’abril, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de les targetes de tacògraf de conductor i empresa
– Ordre SND/323/2020, de 5 d’abril, per la qual es deixen sense efectes les restriccions previstes en l’Ordre SND/290/2020, de 26 de març, per la qual es prorroga la Resolució INT/718/2020, de 12 de març de 2020, de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’acorda restringir la sortida de les persones dels municipis d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena
– Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.
– Resolució de 31 de març de 2020, de la Direcció General d’Indústria i de la Petita i mitjana empresa, per la qual es publica la relació de normes europees que han estat ratificades durant el mes de març de 2020 com a normes espanyoles.
– Resolució de 31 de març de 2020, de la Direcció General d’Indústria i de la Petita i mitjana empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE anul·lades durant el mes de març de 2020.
– Resolució de 31 de març de 2020, de la Direcció General d’Indústria i de la Petita i mitjana empresa, per la qual es publica la relació de normes UNE aprovades per l’Associació Espanyola de Normalització durant el mes de març de 2020.
– Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.
– Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per a pal·liar els efectes derivats del COVID-19.
– Resolució de 25 de març de 2020, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 24 de març de 2020, pel qual s’aproven les característiques del primer tram de la línia d’avals de l’ICO per a empreses i autònoms, per a pal·liar els efectes econòmics del COVID-19.
– Ordre INT/284/2020, de 25 de març, per la qual es modifica l’Orde INT/262/2020, de 20 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor.
– Ordre INT/283/2020, de 25 de març, per la qual es prorroguen els controls a les fronteres interiors terrestres restablerts amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Ordre TMA / 278/2020, de 24 de març, per la qual s’estableixen certes condicions als serveis de mobilitat, amb vista a la protecció de persones, béns i llocs.
– Ordre TMA / 277/2020, de 23 de març, per la qual es declaren serveis essencials a determinats allotjaments turístics i s’adopten disposicions complementàries.
– Instrucció de 23 de març de 2020, del Ministeri de Sanitat, per la qual s’estableixen criteris interpretatius per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Ordre TMA/273/2020, de 23 de març, per la qual es dicten instruccions sobre reducció dels serveis de transport de viatgers.
– Ordre SND/272/2020, de 21 de març, per la qual s’estableixen mesures excepcionals per a expedir la llicència d’enterrament i la destinació final dels cadàvers davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Ordre INT/270/2020, de 21 de març, per la qual s’estableixen criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Resolució de 20 de març de 2020, de la Comissió Nacional de l’Mercat de Valors, sobre la suspensió de terminis administratius que preveu el Reial Decret 463/2020, relatiu a l’estat d’alarma.
– Ordre INT/262/2020, de 20 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor.
– Ordre SND/271/2020, de 19 de març, per la qual s’estableixen instruccions sobre gestió de residus en la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la suspensió d’obertura al públic d’establiments d’allotjament turístic, d’acord amb l’article 10.6 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Real Decret Llei 8/2020 de 17 de març de 2020, de mesures urgents extraordinàries per fer front al impacte econòmic i social del Covi-19.
– Resum Real Decret Llei 8/2020 de 17 de març de 2020, de mesures urgents extraordinàries per fer front al impacte econòmic i social del Covi-19.
– Ref.: Obertura de tallers de reparació de vehicles durant la situació d’estat d’alarma acordada pel reial decret 463/2020, modificat per reial decret 465/2020.
– Decret Llei 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionades pel Covid- 19.
– Resolució de 5 de març de 2020, de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació, per la qual es modifica l’annex I de l’Ordre del Ministeri de Sanitat i Consum, de 20 de gener de 1994, per la qual es fixen modalitats de control sanitari de productes de comerç exterior destinats a ús i consum humà i els recintes duaners habilitats per a la seva realització.
– Més informació (codis electrònics)

Buy now