JORNADES I CURSOS

Taller Anàlisi i viabilitat econòmica del projecte empresarial i nou sistema de cotització (octubre 2024)

Taller Anàlisi i viabilitat econòmica del projecte empresarial i nou sistema de cotització (octubre 2024)

Dilluns,
14 de Octubre 2024
Centre Joan N. García- Nieto

Dates: 14, 16 i 18 d’octubre de 2024
Horari: De 9.30 a 13.30 h
Localització: C/ Francesc Layret, 15

Formació teòric – pràctica que té per objectiu facilitar eines per analitzar la viabilitat econòmica del projecte i prendre decisions per aconseguir millorar la rendibilitat econòmica.

En aquest taller de 12 hores es treballaran els següents continguts:

— Càlcul del punt d’equilibri, les despeses fixes i variables i el marge comercial.
— Les diferents formes jurídiques i com triar la més adient. Els règims fiscals i els avantatges i inconvenients de cadascun , interpretació del seus impostos, i anàlisi fiscal de les despeses deduïbles.
— Nou sistema de cotització dels autònoms: càlcul de rendiments nets, tria de la base de cotització adequada en funció dels seus rendiments (trams).
—Llei antifrau i llei Crea i Creix. Factura electrònica.

DURADA

12 hores

A QUI S’ADREÇA?

Taller adreçat a empreses i a emprenedors/res

QUIN ÉS L’OBJECTIU?

Facilitar eines per analitzar la viabilitat econòmica del projecte i prendre decisions per aconseguir millorar la rendibilitat.

QUINS SÓN ELS CONTINGUTS?

 • Pla d’inversió i de finançament.
  • Quina estructura necessito i com finançar l’estructura que necessito.
 • Balanç de Situació:
  • Que és, utilitat i estructura: Partides de l’actiu i partides del passiu.
 • Compte de Pèrdues i Guanys:
  • Que és, utilitat i estructura: Ingressos per vendes, ingressos extraordinaris, cost de les compres, despeses d’estructura, despeses d’explotació, despeses de personal, resultats.
 • Quadre de Tresoreria:
  • Que és, utilitat i estructura: Previsió de cobraments, previsió de pagaments, cicle de caixa i cicle de maduració, desequilibri i equilibri financer, cash-flow i gestió de la tresoreria.
 • Anàlisi econòmic del projecte:
  • Quant he de vendre per cobrir els meus costos: Definició i càlcul del punt d’equilibri.
 • Les característiques de les formes jurídiques més comunes: Anàlisi comparatiu.
  • La definició i normativa.
  • El número de socis.
  • El capital inicial obligatori.
  • La responsabilitat.
  • La tributació del benefici.
  • La capitalització de la prestació per desocupació.
 • Els tràmits de constitució de les formes jurídiques més comunes:
  • El quadre comparatiu dels tràmits per crear i donar d’alta l’activitat econòmica de cada forma jurídica.
  • L’especial referència als punts de atenció a l’emprenedor (PAE).
 • Les principals obligacions fiscals i comptables d’un negoci emprenedor:
  • Recerca dels epígrafs d’activitats.
  • L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: Règims de tributació, tipus impositius, despeses deduïbles, deduccions i llibres registres.
  • L’Impost sobre el Valor Afegit: Règim de tributació, tipus impositius, IVA suportat deduïble i llibres registres.
  • L’Impost sobre Societats: Tipus impositius, despeses deduïbles, deduccions empreses de reduïda dimensió i llibres comptables.
  • Les novetats fiscals previstes.
 • Les obligacions de facturació:
  • Els requisits de la factura completa, la factura simplificada i la factura rectificativa.
  • Els terminis de conservació de les factures.
  • Les novetats en la facturació: Llei antifrau (sistema VERI FACTU) i Llei Crea i Creix (facturació electrònica obligatòria).
 • Els diferents sistemes d’identificació digital:
  • Com s’obté un certificat digital.
  • Els principals tràmits que es poden fer amb certificat digital.
 • Les obligacions de la contractació laboral:
  • Calculador de costes de la contractació laboral.
 • Les obligacions de la contractació mercantil:
  • Calculador de costes de la contractació mercantil.
  • La figura de la persona autònoma econòmicament depenent i la figura del fals autònom.
 • Com contractar els familiars directes: el/la autònom/a familiar col·laborador/a.
 • El nou sistema de cotització per ingressos nets reals:
  • Com calcular la quota d’autònoms 2024.
  • La tarifa reduïda per a les persones emprenedores i la sol·licitud del segon any de tarifa reduïda.
  • Les regularitzacions de les quotes d’autònoms provisionals.

Novetats destacades:

 • A partir de l’1 de juliol del 2025 entrarà en vigor la llei antifrau que ens obligarà a facturar a través d’un programari homologat als requisits del reglament que desenvolupa la llei antifrau, per tant, ja no es podran realitzar factures en formats word, excel o pdf.
 • A partir de la data de publicació del reglament de desenvolupament de la Llei Crea i Creix, es donarà un termini per a la implantació de la facturació electrònica en totes les empreses que realitzin factures completes.
 • A partir de segon semestre de l’any 2024, la Tresoreria General de la Seguretat començarà fer les primeres regularitzacions de les quotes d’autònoms de l’exercici 2023.
 • El nou règim d’IVA de franquícia.

 

Descarregar / Imprimir Inscripció gratuïta aquí
Buy now