Àmbit de la innovació

Informació sobre ajuts a la innovació

 

Àmbit a la innovació


ENISA
Tipus d’ajut
- Ajut adreçat a les PIMES i Startups promogudes per emprenedors, sense límit d’etat, amb l’objectiu de dotar-los dels recursos que necessitat el projecte en la seva fase inicial. Cobreix dos tipus d’inversions: en fase inicial i millora competitiva.
- Préstec 100% a l’Euribor + 3,25 + 6% variable (2-4 anys)
- Entre 25.000 i 300.000€
Termini: Obert
Més informació

NEOTEC
Tipus d’ajut
- Recolzament a propostes de negoci basades en el desenvolupament de tecnologia pròpia, que ha de ser el factor competitiu de diferenciació de l’empresa, basant-se en la creació de línees de R+D+I pròpies.
- Subvenció fins a un 75%
Termini: fins el 30 de juny (fora de termini)
Més informació

PID
Tipus d’ajut
- Recolzament a projectes desenvolupats per empreses independentment del seu sector d’activitat i tamany, que impliquin la creació o millora tècnica d’un procés, un producte o servei.
- Subvenció a fons perdut + deducció fiscal + crèdit bonificat per a circulant (actualment 0%).
- Termini amortització fins a 10 anys
Més informació

LDI
Tipus d’ajut
- Recolzament a projectes molts propers a mercat, amb risc tecnològic mitjà/baix i curts períodes de recuperació de la inversió que permetin millorar la competitivitat de l’empresa mitjançant la incorporació de tecnologies emergents en el sector.
- Ajut parcialment reemborsable
-Subvenció fins al 75% i 85% (fons Feder)
Termini: obert
Més informació

EIC ACCELERATOR PILOT
Tipus d’ajut
- Les empreses emergents i petites i mitjanes empreses amb seu en un dels Estats membres de la UE o establertes en un país associat a Horitzó 2020 poden rebre finançament i suport de la UE per a projectes innovadors amb un potencial de creació de mercat. El pilot EIC millorat proporciona subvenció combinada amb inversions en capital. El finançament de la fase de pilot millorat EIC impulsarà el creixement ràpid de les empreses i la innovació que crea mercat. També facilitarà l’ampliació d’empreses innovadores proporcionant-los accés als serveis d’acceleració empresarial.
Més informació

PROJECTE DE TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA CERVERA
Tipus d’ajut
- Ajuts a projectes individuals de R+D+I desenvolupats per empreses que col·laborin amb centres tecnològics d’àmbit estatal en les tecnologies prioritàries.
- Subvenció a fons perdut del 33%.
- Període d’execució a 4 anys
Termini: Obert tot l’any
Més informació

PROJECTE MISIONES CIENCIA E INNOVACIÓN
Tipus d’ajut
- Recolzament a grans iniciatives estratègiques, intensives en R+D+I i desenvolupades en col·laboració público-privada, que incorporin les tendències i reptes científico-tècnics més recents per a identificar i resoldre els desafiaments de sectors productius crítics per a l’economia espanyola.
- Subvenció a fons perdut 25-70%
- Període d’execució 2 anys
Termini: Fins l’11 de juny de 2020 (fora de termini)
Més informació

PROJECTE CIEN
Tipus d’ajut
- Recolzament a grans projectes de R+D+I desenvolupats en col·laboració efectiva per agrupacions empresarials i oritentats a la realització d’una investigació planificada en àrees estratègiques de futur i amb potencial projecció internacional.
- Subvenció a fons perdut 33% sobre el 75% de la cobertura del crèdit
- Període d’execució 3-4 anys
Termini: Obert tot l’any
Més informació

HORIZONTE 2020
Tipus d’ajut
- Ajuts a empreses, universitats, centres d’investigació o entitats jurídiques europees que vulguin desenvolupar un projecte de R+D+I. Els projectes han d’estar constituïts com a mínim per tres entitats jurídiques independents, cada una d’elles establerta en un estat mebre de la UE.
- Subvenció a fons perdut 70-100%

Termini: Obert en funció de la convocatòria
Més informació

PROGRAMA EUROSTARS
Tipus d’ajut
- Subvenció orientada a la generació de projectes +D+I en consorci, liderats per PIMES intensives en R+D+I. Aquests projectes han de ser disruptius i suposar un repte comercial tal que permeti a aquestes empreses donar un salt qualitatiu important en la seva posició en el mercat.
- Subvenció entre el 40 i el 60%
- Període d’execució: 3 anys
Termini: diverses convocatòries
Més informació

Buy now