Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Cupons indústria 4.0

Per fer una diagnosi i identificar oportunitats de millora que ajudin a les empreses a fer un canvi estratègic, organitzatiu i cultural. Per implementar actuacions en indústria 4.0: proves de concepte o actuacions que impulsin la incorporació de tecnologia 3D Printing. Ajut màxim de 14.000 €.

Més informació

Cupons a la Innovació

Els Cupons a la innovació es poden bescanviar per un o més d’aquests serveis:

Cupons a la innovació
Per dissenyar nous productes o serveis. Per millorar el teu model d'innovació des d'un punt de vista estratègic i operatiu. Ajut màxim de 5.000 €.

Cupons d’economia circular
Per aplicar criteris d’ecodisseny en els teus productes, serveis i processos. Ajut màxim de 5.000 €.

Cupons de fiscalitat
Per contractar serveis experts d'assessorament en fiscalitat. Per obtenir certificats en matèria de seguretat jurídica. Ajut màxim de 3.000 €.

Cupons de propietat industrial
Per fer estudis previs de patentabilitat. Per redactar i presentar patents internacionals. Ajut màxim de 5.000 €.

El termini de presentació de les sol·licituds serà fins a les 14:00 hores 4 de desembre de 2019, o fins l'exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts.

Més informació

Ajuts del Programa de Missions Internacionals

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i a projectes d’organització i coordinació de visites a Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors econòmics estrangers.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins a les 14 hores del dia 18 de novembre de 2019.

Més informació

Subvencions de l'Ajuntament de Molins de Rei a les empreses que contractin persones aturades de Molins de Rei

Amb l’objectiu d’ajudar a les empreses i, al mateix temps, a les persones de la vila en situació d’atur, l’Ajuntament de Molins de Rei ha aprovat una nova convocatòria de subvencions a les empreses per a la contractació de persones aturades de Molins de Rei, desprès de la bona acollida que han tingut les convocatòries anteriors.

En el marc de la convocatòria, l’Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà amb fins a 4.200 euros a les empreses que contractin per un període no inferior a 6 mesos a persones de Molins de Rei en situació d’atur. La subvenció màxima s’atorga a les empreses que facin contractes a temps complert. En els casos de contractacions a jornada parcial es subvencionarà amb 2.400 euros sempre i quan es compleixi un mínim del 50% de la jornada laboral complerta.

Les ofertes de treball es gestionaran preferentment mitjançant de la borsa de treball del Servei d'Ocupació Local de l’Ajuntament de Molins de Rei que col·laborarà en el procés de preselecció dels candidats juntament amb el Servei d’Empresa.

El termini de presentació de les sol·licituds és fins el 30 d’octubre de 2020 o fins que s’esgoti el crèdit disponible.

És important tenir en compte el que s’especifica en l’article 16 de les bases reguladores, en relació a la justificació i els terminis.

Podeu trobar més informació sobre els requisits de les persones beneficiaries, la documentació a presentar, lloc, termini, forma de justificació i bases reguladores de la convocatòria en l’arxiu de documentació.

Per qualsevol aclariment i suport en la tramitació, us podeu posar en contacte amb nosaltres trucant al 936800297 de 8 a 15h (Sra. Rocío Ortiz) o bé mitjançant l’adreça electrònica empresa@molinsderei.cat

Bases reguladores

Subvenciones del Ayuntamiento de Molins de Rei a las empresas que contraten personas desempleadas de Molins de Rei

Con el objetivo de ayudar a las empresas y, al mismo tiempo, a las personas desempleadas de Molins de Rei, el Ayuntamiento de Molins de Rei ha aprobado una nueva convocatoria de subvenciones a las empresas para la contratación de personas desempleadas de Molins de Rei, después de la buena acogida que han tenido las anteriores.

En el marco de la convocatoria, el Ayuntamiento de Molins de Rei subvencionará con hasta 4.200 euros las empresas que contraten por un periodo no inferior a 6 meses a personas de Molins de Rei en situación de desempleo. La subvención máxima se otorga a las empresas que hagan contratos a tiempo completo. En los casos de contrataciones a jornada parcial se subvenciona con 2.400 euros siempre y cuando se cumpla un mínimo del 50% de la jornada laboral completa.

Las ofertas de trabajo se gestionarán preferentemente a través de la bolsa de trabajo del Servicio de Empleo Local del Ayuntamiento de Molins de Rei que colaborará en el proceso de preselección de los candidatos junto con el Servicio de Empresa.

El periodo de presentación de las solicitudes es hasta el 30 de octubre de 2020 o hasta agotar el crédito disponible.

Es importante tener en cuenta lo especificado en el artículo 16 de las bases reguladoras, en cuanto a la justificación y plazos.

Puede encontrar más información sobre los requisitos de las personas beneficiarias, la documentación a presentar, lugar, plazos, forma de justificación y bases reguladoras de la convocatoria en el archivo de documentación.


Para cualquier aclaración y apoyo en la tramitación, puede ponerse en contacto con nosotros llamando al 936800297 de 8 a 15h (Sra. Rocío Ortiz) o bien mediante la dirección electrónica empresa@molinsderei.cat

Bases reguladoras