Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques

Bases reguladores per a la concessió d'ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (empreses emergents que basen la seva activitat en les aplicacions de tecnologia pròpia per a la generació de nous productes, processos, serveis o desenvolupament de nous models de negoci).

El termini per presentar sol·licituds és fins el 5 de novembre del 2019 a les 14:00 hores.

Més informació fent clic aquí

Subvencions de l'Ajuntament de Molins de Rei a les empreses que contractin persones aturades de Molins de Rei

Amb l’objectiu d’ajudar a les empreses i, al mateix temps, a les persones de la vila en situació d’atur, l’Ajuntament de Molins de Rei ha aprovat una nova convocatòria de subvencions a les empreses per a la contractació de persones aturades de Molins de Rei, desprès de la bona acollida que han tingut les convocatòries anteriors.

En el marc de la convocatòria, l’Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà amb fins a 4.200 euros a les empreses que contractin per un període no inferior a 6 mesos a persones de Molins de Rei en situació d’atur. La subvenció màxima s’atorga a les empreses que facin contractes a temps complert. En els casos de contractacions a jornada parcial es subvencionarà amb 2.400 euros sempre i quan es compleixi un mínim del 50% de la jornada laboral complerta.

Les ofertes de treball es gestionaran preferentment mitjançant de la borsa de treball del Servei d'Ocupació Local de l’Ajuntament de Molins de Rei que col·laborarà en el procés de preselecció dels candidats juntament amb el Servei d’Empresa.

El termini de presentació de les sol·licituds és fins el 30 d’octubre de 2020 o fins que s’esgoti el crèdit disponible.

És important tenir en compte el que s’especifica en l’article 16 de les bases reguladores, en relació a la justificació i els terminis.

Podeu trobar més informació sobre els requisits de les persones beneficiaries, la documentació a presentar, lloc, termini, forma de justificació i bases reguladores de la convocatòria en l’arxiu de documentació.

Per qualsevol aclariment i suport en la tramitació, us podeu posar en contacte amb nosaltres trucant al 936800297 de 8 a 15h (Sra. Rocío Ortiz) o bé mitjançant l’adreça electrònica empresa@molinsderei.cat

Bases reguladores

Subvenciones del Ayuntamiento de Molins de Rei a las empresas que contraten personas desempleadas de Molins de Rei

Con el objetivo de ayudar a las empresas y, al mismo tiempo, a las personas desempleadas de Molins de Rei, el Ayuntamiento de Molins de Rei ha aprobado una nueva convocatoria de subvenciones a las empresas para la contratación de personas desempleadas de Molins de Rei, después de la buena acogida que han tenido las anteriores.

En el marco de la convocatoria, el Ayuntamiento de Molins de Rei subvencionará con hasta 4.200 euros las empresas que contraten por un periodo no inferior a 6 meses a personas de Molins de Rei en situación de desempleo. La subvención máxima se otorga a las empresas que hagan contratos a tiempo completo. En los casos de contrataciones a jornada parcial se subvenciona con 2.400 euros siempre y cuando se cumpla un mínimo del 50% de la jornada laboral completa.

Las ofertas de trabajo se gestionarán preferentemente a través de la bolsa de trabajo del Servicio de Empleo Local del Ayuntamiento de Molins de Rei que colaborará en el proceso de preselección de los candidatos junto con el Servicio de Empresa.

El periodo de presentación de las solicitudes es hasta el 30 de octubre de 2020 o hasta agotar el crédito disponible.

Es importante tener en cuenta lo especificado en el artículo 16 de las bases reguladoras, en cuanto a la justificación y plazos.

Puede encontrar más información sobre los requisitos de las personas beneficiarias, la documentación a presentar, lugar, plazos, forma de justificación y bases reguladoras de la convocatoria en el archivo de documentación.


Para cualquier aclaración y apoyo en la tramitación, puede ponerse en contacto con nosotros llamando al 936800297 de 8 a 15h (Sra. Rocío Ortiz) o bien mediante la dirección electrónica empresa@molinsderei.cat

Bases reguladoras

INNOTEC: cofinancem el teu projecte d'R+D

L’ajut INNOTEC finança des d’un 25 fins a un 70 % de projectes d'R+D, d’entre 50.000 i 200.000 euros, desenvolupats per empreses establertes a Catalunya. Aquests projectes s'han de dur a terme de forma col·laborativa amb grups universitaris (o CSIC o centres CERCA) acreditats TECNIO.
L'ajut INNOTEC es dirigeix a aquest tipus de projectes:

  • R+D Col·laboratius
  • Projectes d’R+D en què participin, com a mínim, una empresa (d'entre 4 i 500 treballadors) amb establiment operatiu a Catalunya i almenys un Desenvolupador de Tecnologia Públic DTP (grups universitaris o del CSIC i centres CERCA) acreditat TECNIO.

Els ajuts INNOTEC tenen un pressupost total d’1.650.000 euros; dels quals es destinaran 150.000 euros a ajuts en projectes d’economia circular.

Poden sol·licitar l'ajut INNOTEC les empreses establertes a Catalunya d'entre 4 i 500 treballadors que tinguin un any de vida com a mínim. Els projectes no podran superar el 50 % de la facturació de l'empresa en l'any anterior i la seva despesa subvencionable ha d'estar entre els 50.000 i els 200.000 euros. Aquests projectes s'han de dur a terme en col·laboració amb desenvolupadors acreditats TECNIO públics (grups universitaris o del CSIC i centres CERCA). La seva durada màxima és de dos anys a partir de la data de sol·licitud.

La convocatòria 2019 està oberta fins al 17 d'octubre. Més informació

Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat

L'objectiu d'aquests ajuts destinats a iniciatives de reforç de la competitivitat, contemplen les següents tipologies:

1. Ajuts per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats integrants del Programa Catalunya Clúster d’ACCIÓ.
2. Ajuts per projectes de reforç competitiu empresarial de les entitats integrants del Programa Catalunya Clúster d’ACCIÓ.
3. Ajuts a accions de capacitació internacional del clústers integrants del Programa Catalunya Clústers d’ACCIÓ.

Beneficiaris. Els beneficiaris/àries d'aquests ajuts s'estableixen en funció de la línia d'ajuts:

  1. Ajuts per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats integrants del Programa Catalunya Clúster d’ACCIÓ.BENEFICIARIS: Poden ser beneficiaris/àries d'aquests ajuts els clústers integrats, acreditats i vigents al Programa Catalunya Clúster d’ACCIÓ.
  2. Ajuts per projectes de reforç competitiu empresarial de les entitats integrants del Programa Catalunya Clúster d’ACCIÓ.BENEFICIARIS: Poden ser beneficiaris/àries d'aquests ajuts els clústers integrats, acreditats i vigents al Programa Catalunya Clúster d’ACCIÓ així com les empreses i agents d’entorn que formin part d'aquests clústers.
  3. Ajuts a accions de capacitació internacional del clústers integrants del Programa Catalunya Clústers d’ACCIÓ.BENEFICIARIS: Poden ser beneficiaris/àries d'aquests ajuts els clústers integrats, acreditats i vigents al Programa Catalunya Clúster d’ACCIÓ.

Termini de sol·licitud finalitza el 4 de juliol de 2019 a les 14:00 hores.

El procediment per a la presentació de les sol·licituds s'estableix a la base 2 de les bases reguladores dels ajuts.