Actualitat a Espai Empresa

Informació d’interès pels afectats pels talls d’electricitat

Noticia publicada el 28 de gener de 2019


El passat diumenge 20 de gener gairebé 350 abonats del centre de Molins de Rei van quedar-se sense subministrament elèctric durant aproximadament 9 hores. Des de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) es donen les indicacions a les persones i empreses afectades sobre els seus drets i els passos que han de seguir per fer les reclamacions oportunes.

El tall de subministrament va afectar els carrers Rafael Casanova, plaça del Mercat, el Passeig Pi i Margall i trams del carrer Major i Àngel Guimerà. La incidència va tenir el seu origen en uns fusibles fosos d’un centre de transformació ubicat a la plaça de la Creu. Aquest tipus d’averia és clarament imputable a la companyia distribuïdora, que té l’obligació de compensar a les persones afectades.

La normativa vigent contempla uns valors de qualitat del subministrament que fixen un màxim d’hores anuals d’interrupció de servei per una banda, i un màxim de talls o microtalls anuals per l’altra. Si se superen els valors de qualitat permesos, les persones abonades han de ser indemnitzades dins del primer trimestre del següent any, aplicant el pertinent descompte a la seva factura. En aquest cas, només amb el tall patit el passat diumenge, ja se superen els límits permesos pel que fa la quantitat d’hores màximes d’interrupció.

A part d’aquestes compensacions, també es podrà reclamar la indemnització per danys i prejudicis que aquests talls hagin provocat. Per exemple si s’ha perdut aliments del frigorífic, o algun aparell s’ha fet malbé per culpa de l’alteració en la tensió elèctrica.

Pel que fa la pèrdua d’aliments, si es disposa del tiquet de compra és molt important conservar-lo. En cas contrari pot ser aconsellable fer una fotografia de l’interior del frigorífic, i presentar el tiquet de compra de la futura compra que substitueixi aquests aliments.
Si algun aparell elèctric s’ha fet malbé, caldrà aportar factura de reparació o informe tècnic que acrediti que no és reparable i adjuntar la factura de compra de l’aparell que el substitueixi.

En ambos casos és molt aconsellable posar-se en contacte amb la companyia amb la que es tingui contractada l’assegurança de la llar i revisar-ne les condicions, ja que sovint cobreix els danys provocats per talls de subministrament elèctric.

En el cas de negocis i comerços, disposen dels mateixos drets que les persones físiques, i per tant, a part de les indemnitzacions automàtiques previstes, també tenen dret a reclamar els danys i prejudicis acreditables. En aquests casos, a part dels aliments o aparells deteriorats, també es pot reclamar en concepte de “lucre cessant”, és a dir la pèrdua econòmica que el negoci hagi patit per no poder dur a terme la seva activitat habitual. Per demostrar el lucre cessant caldrà acreditar la facturació habitual generada.

Recordem que el Codi de Consum de Catalunya considera que les microempreses tenen consideració de persones consumidores respecte la companyia elèctrica, i per tant poden dirigir-se als organismes de consum, com l’OMIC de Molins de Rei com qualsevol altre persona afectada.

Com reclamar?

- En primer lloc cal realitzar una reclamació a la companyia elèctrica. La normativa contempla la opció de dirigir-se a la pròpia comercialitzadora amb la que es tingui contractat el servei per tal que vehiculi la reclamació, a través del número d’atenció al client que aparegui a la factura. Si s’opta per contactar directament amb l’empresa distribuïdora ho podeu fer al 800 760 706.
IMPORTANT: Cal sol·licitar el número de reclamació o incidència per tenir constància que s’ha realitzat el tràmit

- La companyia disposa d’un termini màxim de 30 dies per donar una resposta. Si transcorregut aquest termini no teniu resposta a la reclamació, o aquesta és negativa, us podeu dirigir a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de Molins de Rei. Podeu sol·licitar cita prèvia al telèfon 936 800 370.

- Si la companyia asseguradora no vol cobrir els danys, i creieu que el sinistre està inclòs en la vostra pòlissa, també us podeu dirigir a l’OMIC.

- Descarregar: Nota de premsa

Compartir:
Buy now