Normes de cotització a la Seguretat social 2010

Orden TIN/25/2010, de 12 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantia Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generals del Estado para el año 2010

TURISME: Impost sobre les estades en establiments turístics

Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'Impost sobre les estades en establiments turístic.
Ordre ECO/334/2012, de 24 d'octubre, per la qual s'aproven els models d'autoliquidació 940 i 950 de l'impost sobre les estades en establiments turístics.

Enllaç a TURISME: Impost sobre les estades en establiments turístics"

Ordenança municipal reguladora dels establiments prestadors de serveis de telecomunicació per a ús públic

Icono pdf

Reglament de la venda no sedentaria del mercat ambulant