Ordenances fiscals 2019

Les ordenances fiscals (preus públics, taxes i impostos municipals) per l'any 2019 que van ser aprovades pel Ple de l'Ajuntament.

Enllaç a Ordenances fiscals 2019

Festes laborals, festes locals i festius d'obertura comercial autoritzada 2019

 

Prorrogar pel període d’un any, l’acord núm.11 adoptat per la Junta de Govern Local de data 7 d’abril de 2015, de regularització de les activitats innòcues sense incidències en el medi ambient, la salut de les persones i la seguretat

Us informem que degut al vigent marc jurídic que agilitza i simplifica la implantació d'activitats, l’Ajuntament de Molins de Rei, per acord de Junta de Govern de data 29 de març de 2016,  prorroga fins el 7 d’abril de 2017  el procediment extraordinari per regularitzar aquelles activitats que es troben en tràmit i es classificarien com a innòcues segons la normativa actual (per exemple locals comercials de menys de 400 m2, activitats de serveis a les persones, despatxos professionals).

Concretament l’Edicte, a l’apartat d’àmbit d’aplicació trobareu els requisits que han de tenir les activitats per poder acollir-s’hi i en l’apartat de procediment s’indica la documentació que cal presentar.  Dos d’aquests documents els podeu descarregar  a sota d’aquesta informació.

Per qualsevol dubte us podeu adreçar a activitats@molinsderei.cat

Mes informació

Documentació (declaració responsable d'activitats innòcues)

Documentació (qüestionari de l'activitat)

Reglament del Consell Consultiu de Comerç

Altres ordenances municipals

Les ordenances municipals vigents són les que tot seguit es detallen

Ordenances municipals